top of page
Çapa 2
Çapa 1
Modern Ofis

Mükellef Hakları

 Terkin 

Verginin terkini, tahakkuk etmiş veya tahsil edilmiş bir verginin, tahakkuk kaydının iptali yahut tahsil edilen verginin mükellefe red ve iadesi suretiyle vergi alacağını ortadan kaldıran bir işlemdir.

Verginin terkinine;

-   Tabii afetler nedeniyle zarara uğramada verginin terkin edilmesi,

-   Vergi hatalarından dolayı fazladan alınan vergilerin ıslah edilmesi,

-   İkmalen veya re’sen salınan ve yargı organlarınca kaldırılan vergilerin tahakkuk kayıtlarının iptali,

 

örnek verilebilir.

 

Terkin edilecek vergi borcunun, zarar vukuundan evvel kapanmış vergilendirme dönemi ile ilgili bulunması ve henüz tahsil edilmemiş olması gerekir. Normal ödeme vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi borçları terkin olunmaz.

Terkin için mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine veya mahalli idare heyetine terkin edilecek verginin ödeme vadesi gelmeden veya ödenmiş olan vergiler için zamanaşımı süresinde başvurulması uygun olur.

 

Terkin yetkisi Maliye Bakanlığınındır. Mahalli idare heyetlerince yapılan tespiti yeterli görmeyen mükellefler idare mahkemesine dava açabilirler.

bottom of page