top of page
Çapa 2
Çapa 1
Modern Ofis

Mükellef Hakları

Mücbir Sebepler

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep mükellefiyet ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesine engel teşkil eden hallerdir. Vergi Usul Kanununda yer alan mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde bu sebep ortadan kalkıncaya kadar süreler işlemez. 

Bu takdirde tarh zamanaşımı işlemiyen süreler kadar uzar. Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malûm olması veya ilgililer tarafından ispat veya tevsik edilmesi lâzımdır.

 

Mücbir sebepler genel olarak iki başlık altında toplanabilir:

Doğal Afetlere Dayalı Mücbir Sebepler          


Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler sayılmıştır.

 

Diğer Mücbir Sebepler                      


- Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;


- Kişinin idaresi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;


- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması.                                                

bottom of page